XIII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych pt. „Współczesne wyzwania dla międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych”

W piątek 28 maja br. odbędzie się XIII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych pt. „Współczesne wyzwania dla międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych”, współorganizowana przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatni panel konferencji poświęcony jest ochronie dziedzictwa kultury i koresponduje z współrealizowanym przez naszą Uczelnię i Instytut Kultury Willa Decjusza w Krakowie międzynarodowym projektem dydaktycznym pt. „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”.

 

W załączniku PROGRAM KONFERENCJI.

 

Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

Link do Konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdmNjJjMGMtZjM0Yy00M2QyLWIwMTUtYTZhMTJmYjY3MzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%228f3c75dd-803d-4a72-91c7-4b093379532c%22%7d