na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo morskie państwa

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny kierunek, łączący wiedzę z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. To kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie, a także z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń kształtujących globalne i lokalne środowisko bezpieczeństwa. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter studiów zawodowych, pozwalających na przygotowanie profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a którzy dysponując specjalistycznymi kwalifikacjami, mogą rzetelnie wykonywać pracę zawodową w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe umożliwiają uzyskanie kompetencji w dwóch zakresach, tj. bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Programy studiów dla każdej specjalności opracowywane są we współpracy z praktykami, doświadczonymi pracownikami sektora bezpieczeństwa państwa i obronności i konsultowane z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym, stanowiącym potencjalny rynek pracy dla absolwentów kierunku.

Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia, dedykowane są osobom interesującym się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i pozamilitarnym. Studia adresowane są do przyszłych pracowników i funkcjonariuszy resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, zespołów reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, społecznych organizacji ratowniczych, służb, inspekcji i straży oraz firm związanych z obronnością kraju i gospodarką morską.

Potencjał i naukowy i dydaktyczny pracowników Wydziału stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy dysponujący bogatym dorobkiem naukowym w obszarze nauk o bezpieczeństwie, a także dużym doświadczeniem zawodowym, pozwalającym na przekazanie studentom wiedzy jak i nabycie przez nich umiejętności praktycznych, potrzebnych do realizacji obowiązków zawodowych na zajmowanych stanowiskach służbowych. Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści z zakresu relacji międzynarodowych, prawa międzynarodowego i karnego, pracownicy administracji publicznej, oficerowie sił zbrojnych, oficerowie policji, służb bezpieczeństwa jak i specjaliści w dziedzinie obronności.

Nieodłączny element studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe stanowią praktyki zawodowe, realizowane w instytucjach, z którymi Wydział współpracuje na podstawie porozumień. Wymiernym efektem podjętych praktyk jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu powierzonych zadań, rozwiązywaniu szeregu problemów zawodowych jak i kształtowaniu organizacji pracy i kultury zawodowej. Praktyki pozwalają na przepracowanie niemal 150 godzin w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa narodowego, takich jak: 3 Flotylla Okrętów w Gdyni, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, Hartwig Gdynia S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdyni, Morski Oddział Straży Granicznej, NAFTOPORT, OBR Centrum Techniki Morskiej, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, Stocznia Wojenna, Remontowa Shipbuilding SA, Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Urząd Miasta Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Miejski w Gdańsku.
Przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy i wzmocnieniu ich konkurencyjności służą także płatne staże studenckie, realizowane w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, tj. Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – II edycja, na lata 2019-2023 (numer naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18). Grupa podmiotów, w których możliwe jest podjęcie stażu jest różnorodna i zmienia się co roku. Instytucjami, które do tej pory deklarowały chęć współpracy, a tym samym przyjęcia studenta na płatny staż były Izba Celno-Skarbowa, Straż Miejska w Gdyni, Urząd Miasta Gdyni (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) czy Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (Wydział Zarządzania Kryzysowego). Student realizujący staż otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2400 zł brutto, a także zaświadczenie wydawane przez Uczelnię po jego zakończeniu.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, przygotują absolwentów do podjęcia zatrudnienia w resorcie obrony narodowej (Siły Zbrojne RP), innych służbach mundurowych (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna). Potencjalne miejsca to:

  • centralna i terenowa administracja rządowa,
  • urzędy morskie,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • zespoły zarządzania kryzysowego,
  • prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się problematyką bezpieczeństwa (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne),
  • organizacje pozarządowe,
  • sektor edukacji dla bezpieczeństwa,
  • firmy powiązane z obronnością i gospodarką morską państwa.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Oferujemy możliwość studiowania na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Grecji, Chorwacji, Austrii, Turcji, Słowacji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Niemczech.

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują 6 semestrów, tj. 3 lata. W semestrach 1-4 realizowane są przedmioty w ramach modułów zajęć podstawowych i kierunkowych. W semestrach 5-6 student uczestniczy w zajęciach typowo specjalistycznych, charakterystycznych dla wybranego zakresu, tj. bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa morskiego państwa. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, student uzyskuje wykształcenie wyższe i dyplom licencjata, który umożliwia podjęcie dalszej działalności dydaktycznej w ramach studiów drugiego stopnia.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej