na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo morskie państwa
Międzynarodowe prawo humanitarne i migracje
Dyplomacja

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy odnoszące się do sektora obrony narodowej, administracji publicznej, zarządzania kryzysowego, ale także bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybierając ten kierunek studiów, kandydat będzie miał możliwość poszerzenia już zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach studiów pierwszego stopnia, a tym samym zwiększenia szans na zatrudnienie na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w organizacjach i urzędach zajmujących się problemami bezpieczeństwa. Priorytetowym celem kształcenia na w ramach studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy nie tylko w instytucjach resortu obrony narodowej, ale także organach administracji rządowej, samorządowej, organach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, a także firmach powiązanych z obronnością i gospodarką morską kraju. Wybierając ten kierunek studiów, kandydat będzie miał możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych w ramach czterech zakresów, tj. bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa morskiego państwa, międzynarodowego prawa humanitarnego i migracji oraz dyplomacji.
Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie problematyki ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Studia dedykowane są przede wszystkim tym osobom, które po ich ukończeniu pragną wejść na rynek pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością czy szeroko pojęta problematyką bezpieczeństwa morskiego i międzynarodowego. Przyszli absolwenci tego kierunku będą profesjonalnie przygotowani do wypełnienia luki kadrowej w obszarze bezpieczeństwa i obronności, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej, a także jako pracownicy cywilni służb mundurowych.
Ogromnym atutem studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest profesjonalnie przygotowana kadra naukowa i dydaktyczna. Wybierając ten kierunek studiów, student będzie uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, a także w zakresie prawa międzynarodowego, dyplomacji czy terroryzmu międzynarodowego. Potencjał kadry dydaktycznej stanowią również praktycy, tj. funkcjonariusze służb publicznych czy oficerowie sił zbrojnych.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW organizuje szereg przedsięwzięć naukowych, które gromadzą wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych. Uczestnikami i inicjatorami wydarzeń są również studenci, którzy pragną związać swoją przyszłość ze środowiskiem naukowym. Na szczególną uwagę zasługują:

 • Konferencja Naukowa Logistyka Morska LogMare,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Portów Morskich i Lotniczych,
 • Konferencja Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich „Obszary bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego i militarnego”,
 • Konferencja Naukowa Forum Bezpieczeństwa Morskiego,
 • Konferencja Naukowa MENA – Middle East and North Africa,
 • Krajowa Konferencja Naukowa „Gwiezdne Wojny” – technologie kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa i obronności,
 • Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni,
 • Tendencje Rozwojowe Sił Zbrojnych,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Techniczne i Społeczne Implikacje Bezpieczeństwa Państwa,
 • Kongres Bezpieczeństwa Morskiego,
 • Forum Wizja Rozwoju.

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, objęte są również wsparciem finansowym Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt: Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – II edycja, na lata 2019-2023, numer naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18), które umożliwia studentom podjęcie staży. Możliwość ich realizacji pozwala tym samym na zdobycie doświadczenia jak i kompetencji zawodowych, niezwykle potrzebnych przy wejściu absolwenta na rynek pracy. Każdy uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2400 zł brutto oraz zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do objęcia samodzielnych i kierowniczych stanowisk w obszarze bezpieczeństwa i obronności na krajowym i lokalnym rynku pracy, dysponując kompetencjami o charakterze menadżerskim, administracyjnym czy techniczno-informacyjnym. Potencjalnymi sektorami zatrudnienia są:

 • Siły Zbrojne RP
 • służby mundurowe (Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa),
 • ośrodki i urzędy administracji centralnej i samorządowe (Ministerstwo Obrony Narodowej, służba cywilna, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne),
 • prywatny sektor bezpieczeństwa (agencje detektywistyczne, agencje ochrony osób i mienia),
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
 • zespoły doradcze (grupy ekspercie przy partiach politycznych czy centralnych instytucjach państwa).

WDiOM pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami (instytucjami samorządowymi, instytucjami bezpieczeństwa, w tym z szeroko pojętymi służbami mundurowymi i prywatnymi firmami), wsłuchując się szczególnie w uwagi dotyczące kompetencji studentów na poszczególnych etapach kształcenia (np. Izba Celna w Gdyni, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Grupa LOTOS S.A., Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, 3. Flotylla Okrętów MW, Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa w Gdyni). Nieoceniona jest również ich pomoc w zakresie możliwości odbywania przez studentów licznych podróży studyjnych i zajęć terenowych, które doskonale łączą teorię z praktyką.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Oferujemy możliwość studiowania na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Grecji, Chorwacji, Austrii, Turcji, Słowacji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Niemczech.
Studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają 4 semestry, tj. 2 lata. W semestrze 1 i 2 realizowane są zajęcia w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych. W semestrze 3 i 4 student uczestniczy w zajęciach przypisanych do wybranego przez siebie zakresu, tj. bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa morskiego państwa, międzynarodowego prawa humanitarnego i migracji lub dyplomacji. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia student uzyskuje tytuł magistra, który daje mu możliwość podjęcia dalszej edukacji w ramach studiów trzeciego stopnia.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej