Bezpieczeństwo Narodowe

 

Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo morskie państwa

 

Cele kształcenia

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny kierunek, łączący wiedzę z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. To kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie, a także z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń kształtujących globalne i lokalne środowisko bezpieczeństwa. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter studiów zawodowych, pozwalających na przygotowanie profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a którzy dysponując specjalistycznymi kwalifikacjami, mogą rzetelnie wykonywać pracę zawodową w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe umożliwiają uzyskanie kompetencji w dwóch zakresach, tj. bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Programy studiów dla każdej specjalności opracowywane są we współpracy z praktykami, doświadczonymi pracownikami sektora bezpieczeństwa państwa i obronności i konsultowane z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym, stanowiącym potencjalny rynek pracy dla absolwentów kierunku.

 

                   Adresaci studiów

Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia, dedykowane są osobom interesującym się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i pozamilitarnym.
Studia adresowane są do przyszłych pracowników i funkcjonariuszy resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, zespołów reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, społecznych organizacji ratowniczych, służb, inspekcji i straży oraz firm związanych z obronnością kraju i gospodarką morską.

 

 Wykładowcy

Potencjał i naukowy i dydaktyczny pracowników Wydziału stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy dysponujący bogatym dorobkiem naukowym w obszarze nauk o bezpieczeństwie, a także dużym doświadczeniem zawodowym, pozwalającym na przekazanie studentom wiedzy jak i nabycie przez nich umiejętności praktycznych, potrzebnych do realizacji obowiązków zawodowych na zajmowanych stanowiskach służbowych. Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści z zakresu relacji międzynarodowych, prawa międzynarodowego i karnego, pracownicy administracji publicznej, oficerowie sił zbrojnych, oficerowie policji, służb bezpieczeństwa jak i specjaliści w dziedzinie obronności.

 

Praktyki zawodowe

Nieodłączny element studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe stanowią praktyki zawodowe, realizowane w instytucjach, z którymi Wydział współpracuje na podstawie porozumień. Wymiernym efektem podjętych praktyk jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu powierzonych zadań, rozwiązywaniu szeregu problemów zawodowych jak i kształtowaniu organizacji pracy i kultury zawodowej. Praktyki pozwalają na przepracowanie niemal 150 godzin w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa narodowego, takich jak:

 • 3 Flotylla Okrętów w Gdyni,
 • Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Hartwig Gdynia S.A.,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,
 • Komenda Miejska Policji w Gdyni,
 • Morski Oddział Straży Granicznej,
 • NAFTOPORT,
 • OBR Centrum Techniki Morskiej,
 • Wydział  Żandarmerii Wojskowej w Gdyni,
 • Stocznia Wojenna,
 • Remontowa Shipbuilding SA,
 • Stocznia Remontowa NAUTA S.A.,
 • Urząd Miasta Gdynia,
 • Urząd Morski w Gdyni,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Urząd Miejski w Gdańsku.

 

 Staże studenckie

Przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy i wzmocnieniu ich konkurencyjności służą także płatne staże studenckie, realizowane w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, tj. Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – II edycja, na lata 2019-2023 (numer naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18). Grupa podmiotów, w których możliwe jest podjęcie stażu jest różnorodna i zmienia się co roku. Instytucjami, które do tej pory deklarowały chęć współpracy, a tym samym przyjęcia studenta na płatny staż były Izba Celno-Skarbowa, Straż Miejska w Gdyni, Urząd Miasta Gdyni (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) czy Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (Wydział Zarządzania Kryzysowego). Student realizujący staż otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2400 zł brutto, a także zaświadczenie wydawane przez Uczelnię po jego zakończeniu.

 

Potencjalne miejsca pracy

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, przygotują absolwentów do podjęcia zatrudnienia w resorcie obrony narodowej (Siły Zbrojne RP), innych służbach mundurowych (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna). Potencjalne miejsca to:

 • centralna i terenowa administracja rządowa,
 • urzędy morskie,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • zespoły zarządzania kryzysowego,
 • prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się problematyką bezpieczeństwa (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne),
 • organizacje pozarządowe,
 • sektor edukacji dla bezpieczeństwa,
 • firmy powiązane z obronnością i gospodarką morską państwa.

 

A może ERASMUS?

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Oferujemy możliwość studiowania na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Grecji, Chorwacji, Austrii, Turcji, Słowacji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Niemczech.


 Czas trwania studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują 6 semestrów, tj. 3 lata. W semestrach 1-4 realizowane są przedmioty w ramach modułów zajęć podstawowych i kierunkowych. W semestrach 5-6 student uczestniczy w zajęciach typowo specjalistycznych, charakterystycznych dla wybranego zakresu, tj. bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa morskiego państwa. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, student uzyskuje wykształcenie wyższe i dyplom licencjata, który umożliwia podjęcie dalszej działalności dydaktycznej w ramach studiów drugiego stopnia.