na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zarządzanie kryzysowe

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są skierowane do osób, których celem jest rzetelne i profesjonalne przygotowanie się do służby i pracy w strukturach podległych głównie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w innych instytucjach rządowych i samorządowych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Studenci zdobywają również umiejętności niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych w pionach bezpieczeństwa w firmach sektora prywatnego oraz firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa.
Jest to wyjątkowa oferta dla osób oczekujących profesjonalnej i rzetelnej wiedzy, solidnego przygotowania do pracy i służby, a także zdobycia szerokiego wachlarza wszechstronnych kompetencji poszukiwanych przez przyszłych pracodawców.
Programu studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest odzwierciedleniem wymagań wskazanych przez pracodawców i instytucje współpracujące z AMW w zakresie uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, a zatem de facto podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i zamierzają w przyszłości związać swoją karierę zawodową z instytucjami i firmami funkcjonującymi w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństw. Studia te są chętnie wybierane również przez osoby już pracujące w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, co de facto daje unikatową możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas pracy zawodowej.
Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są zarówno przez etatowych pracowników WDiOM, jak również przez specjalistów z innych Wydziałów, a także osoby z spoza AMW (praktyków) z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy pozostają lub byli (obecnie emerytowani) czynnymi pracownikami instytucji bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że mundurowy charakter Uczelni daje jej wyjątkowe możliwości w zakresie prowadzenia kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem. Zdecydowana większość kadry prowadzącej zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada doświadczenie wynikające z pracy i służby w strukturach Sił Zbrojnych RP, a także NATO i UE oraz wielu innych podmiotów i instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa (m.in. Dywizjon Okrętów Bojowych, Dywizjon Okrętów Podwodnych, 13. Dywizjon Trałowców, Dowództwo Generalne RSZ, Sztab Generalny WP, Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe w Brukseli, NATO SCHOOL Oberammergau, Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, Morski Oddział Straży Granicznej, Pododdział Antyterrorystyczny Policji i inne jednostki Policji).
Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i technologii, np. MS Project, SI PROMIEŃ, symulatorów wirtualnej rzeczywistości w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zintegrowanego symulatora dowodzenia. Treści programowe są wzbogacone o najbardziej aktualne elementy potrzebne do pracy i służby w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW organizuje szereg przedsięwzięć naukowych, które gromadzą wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych. Uczestnikami i inicjatorami wydarzeń są również studenci, którzy pragną związać swoją przyszłość ze środowiskiem naukowym.

Na szczególną uwagę zasługują:

 • Konferencja Naukowa Logistyka Morska LogMare,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Portów Morskich i Lotniczych,
 • Konferencja Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich „Obszary bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego i militarnego”,
 • Konferencja Naukowa Forum Bezpieczeństwa Morskiego,
 • Konferencja Naukowa MENA – Middle East and North Africa,
 • Krajowa Konferencja Naukowa „Gwiezdne Wojny” – technologie kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa i obronności,
 • Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni,
 • Tendencje Rozwojowe Sił Zbrojnych,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Techniczne i Społeczne Implikacje Bezpieczeństwa Państwa,
 • Kongres Bezpieczeństwa Morskiego,
 • Forum Wizja Rozwoju.

Należy podkreślić, że studia drugiego stopnia przygotowują do zajmowania samodzielnych stanowisk w pracy i służbie w strukturach podległych szczególnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej), a także w organach administracji państwowej i samorządowej, organach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego oraz szeregu innych podmiotów prywatnych i państwowych kształtujących bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia te to doskonały początek lub kontynuacja kariery na stanowiskach:

 1. menedżera i integratora projektów,
 2. menedżera systemów bezpieczeństwa,
 3. specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa,
 4. konsultanta i szkoleniowca z zakresu bezpieczeństwa.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, która w przyszłości umożliwi mu właściwą reakcję na pojawiające się sytuacje problemowe w pracy lub służbie na rzecz bezpieczeństwa.
Studenci w toku studiów poznają szczegóły funkcjonowania podmiotów powiązanych z bezpieczeństwem, w tym ich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Nabywają wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji, kierowania pracą zespołów ludzkich i organizowania operacji reagowania kryzysowego.
Są także przygotowani do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Nabywają unikatowych umiejętności radzenia sobie z problemami decyzyjnymi i planowaniem złożonych przedsięwzięć organizacyjnych, a także zdolności analitycznych służących rozwiązywaniu problemów związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Oferujemy możliwość studiowania na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Grecji, Chorwacji, Austrii, Turcji, Słowacji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Niemczech.

Nauka na studiach II stopnia odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej i trwa 4 semestry (2 lata). Po ich ukończeniu uzyskuje się wykształcenie wyższe z dyplomem magistra.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej