na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zarządzanie kryzysowe
Kryminalistyka i detektywistyka
Ratownictwo wodne

Głównym celem kształcenia studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które pozwolą na podjęcie pracy lub służby w instytucjach odpowiedzialnych za szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Absolwenci zostaną przygotowani do podjęcia pracy lub służby na różnych stanowiskach w służbach mundurowych, zwłaszcza w Policji, w strukturach reagowania i zarządzania kryzysowego, w administracji publicznej (samorządowej, państwowej i rządowej), a także w ramach wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wodnego.
Misją dydaktyczną studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania państwa w aspekcie procesu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Interdyscyplinarność problematyki poruszanej w toku studiów pozwala na rzetelne i profesjonalne przygotowanie absolwentów do podejmowania wyzwań zawodowych, a także kontynuacji procesu kształcenia na drugim stopniu.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia to idealna propozycja skierowana do osób które wiążą swoja przyszłość z karierą w służbach mundurowych odpowiedzianych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a zwłaszcza w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP oraz innych strukturach administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, ratownictwo, organizację imprez masowych czy też laboratoriach badających materiały dowodowe.

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są zarówno przez etatowych pracowników WDiOM, jak również przez specjalistów z innych Wydziałów, a także osoby z spoza AMW (praktyków) z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy pozostają lub byli (obecnie emerytowani) czynnymi pracownikami instytucji bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że mundurowy charakter Uczelni daje jej wyjątkowe możliwości w zakresie prowadzenia kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem. Zdecydowana większość kadry prowadzącej zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada doświadczenie wynikające z pracy i służby w strukturach Sił Zbrojnych RP, a także NATO i UE oraz wielu innych podmiotów i instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa (m.in. Dywizjon Okrętów Bojowych, Dywizjon Okrętów Podwodnych, 13. Dywizjon Trałowców, Dowództwo Generalne RSZ, Sztab Generalny WP, Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe w Brukseli, NATO SCHOOL Oberammergau, Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, Morski Oddział Straży Granicznej, Pododdział Antyterrorystyczny Policji i inne jednostki Policji).

Zajęcia prowadzone na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje specjalność kryminalistyka i detektywistyka. Program specjalności został tak skonstruowany, aby student uzyskał wszechstronną wiedzę pomocną w wykonywaniu zawodu detektywa i policjanta. Obejmuje zagadnienia między innymi z prawa karnego materialnego i wykroczeń, postępowania karnego, historii Policji, detektywistyki i pracy operacyjnej w świetle przepisów prawa RP, analizy kryminalnej, wybranych zagadnień kryminologii i kryminalistyki, przestępczości internetowej, a także taktyki i techniki operacyjnej w detektywistyce czy też szkolenia strzeleckiego. Studenci poznają warsztat pracy detektywa, metody i techniki jego działań a zajęcia w formie warsztatowej prowadzone przez byłych funkcjonariuszy policji, przygotują do rozpoznawania śladów kryminalistycznych. Wyjątkowe wrażenie pozostawia wizyta w “Pokoju zbrodni”, która dzięki zastosowaniu technologii VR pozwala realnie wcielić się w rolę detektywa lub technika kryminalistyki.

Praktyki zawodowe w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w instytucjach związanych z szeroką pojętą problematyką bezpieczeństwa. Uczelnia zapewnia atrakcyjne możliwości w zakresie odbywania praktyk. Jak do tej pory wśród instytucji, które współpracują z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich w ramach ich realizacji, znalazły się m.in.: 3 Flotylla Okrętów w Gdyni, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, Hartwig Gdynia S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdyni, Morski Oddział Straży Granicznej, NAFTOPORT, OBR Centrum Techniki Morskiej, Wydział  Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, Stocznia Wojenna, Remontowa Shipbuilding SA, Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Urząd Miasta Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Miejski w Gdańsku.

Nieodłącznym elementem działalności dydaktycznej Wydziału są podróże studyjne. W ostatnich latach w ramach takich podróży studenci odwiedzili: Muzeum Stutthof, Sejm RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Muzeum Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Na stronie internetowej Samorządu Studenckiego AMW znajdują się informacje o bieżących imprezach o charakterze kulturalnym i rozrywkowym (np. Delfinalia, Otrzęsiny, Gdyński Bal Studenta) oraz charytatywnym (np. WOŚP, akcja krwiodawstwa, Paczka dla Kombatanta, Szlachetna Paczka).

Studia I stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne to doskonały początek kariery dla przyszłych:
1.   urzędników państwowych,
2.   funkcjonariuszy służb mundurowych,
3.   specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa,
4.   pracowników jednostek WOPR.
Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są potrzeby kadrowe resortu spraw wewnętrznych i administracji, innych służb mundurowych, administracji państwowej oraz firm i pozostałych instytucji funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Inną sferą zatrudnienia cywilnych absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe, sektor przemysłu morskiego oraz dynamicznie rozwijany sektor współpracy cywilno-wojskowej.
Poza przygotowanie do pracy lub służby, studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zdobycie wielu umiejętności istotnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania w otaczającym świecie. Doskonałym przykładem są popularne wśród studentów zajęcia z planowania operacyjnego czy też negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Oferujemy możliwość studiowania na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Grecji, Chorwacji, Austrii, Turcji, Słowacji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Niemczech.

Nauka na studiach I stopnia odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej trwa 6 semestrów (3 lata). Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje wykształcenie wyższe z dyplomem licencjata.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej