Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

STUDIA PODYPLOMOWE
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 1. Uwaga, dnia 09.05.2022 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu zajęć (pobierz).
 2. Najbliższe zajęcia Grupy 3 i Grupy 4 z przedmiotu:
  – „Cyberbezpieczeństwo MON” planowane na dzień 07.05.2022 r. zostaną przeprowadzone w trybie kontaktowym
  (budynek 10, parter, sala 25).
  – „Cyberbezpieczeństwo” planowane na dzień 08.05.2022 r. zostaną przeprowadzone w trybie kontaktowym
  (budynek biblioteki AMW zlokalizowany przy parkingu, piętro, sala 120).

 3. Najbliższe zajęcia Grupy 1 i Grupy 2 z przedmiotu:
  – „Cyberbezpieczeństwo” planowane na dzień 07.05.2022 r. zostaną przeprowadzone w trybie kontaktowym
  (budynek biblioteki AMW zlokalizowany przy parkingu, piętro, sala 120).
  – „Cyberbezpieczeństwo MON” planowane na dzień 08.05.2022 r. zostaną przeprowadzone w trybie kontaktowym
  (budynek 10, parter, sala 25).

 4. Opracowany według wzoru artykuł należy przesłać do 31.03.2022 r. na adres skrzynki pocztowej: cybersecurity@amw.gdynia.pl
  Plik należy przesłać w formacie .docx/.doc a jego przesłanie jest warunkiem ukończenia studiów.
  Zwraca się uwagę na konieczność stosowania odniesień do artykułów źródłowych (bibliografia, przypisy). Dopuszczamy możliwość opracowania artykułu w grupie nie większej niż 5 osób.
  Wytyczne dla autorów referatów .docx

Na platformie edukacyjnej AMW eduPortal zostały utworzone grupy ćwiczeniowe.
Prosimy zweryfikować, czy jesteście Państwo przypisani do właściwych grup (zakładka „Portal” -> „Moje grupy”).
W przypadku problemów i pytań prosimy zgłaszać je na adres kontaktowy cybersecurity@amw.gdynia.pl.

 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji.

Lista dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
 2. klauzula RODO (pobierz)
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

 • osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
 • przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem;
 • e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

 • Całość – 5500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4950 zł do zapłaty
 • Ratalnie
  I rata 2800 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% =  2660 zł do zapłaty
  II rata 2800 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2660 zł do zapłaty

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.

Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Adam Stojałowski
e-mail: a.stojalowski@amw.gdynia.pl

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68