Stypendia

 

Do 15 października 2018 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom  stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 84 stypendia. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

 

Zasady przyznawania stypendiów ministra dla doktorantów regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

 

Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019  może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

-zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim;

-uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów;

-uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2018 r.

W przypadku: uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię.

Szczegółowe informacje o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

https://www.granty-na-badania.com/2018/06/mnisw-stypendia-ministra-za-wybitne.html#.W9lX49VKi70