Zarządzenia Rektora-Komendanta AMW

 

Zarządzenie Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nr 16/2013 z dnia 29.04.2013r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz powołania kierownika studiów doktoranckich.

Zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nr 22/2014 z dnia 07.11.2014 w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ze środków funduszu pomocy materialnej.

Zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nr 5/2016 z dnia 29.01.2016 w sprawie: organizacji procesu kształcenia i szkolenia

Zarządzenie Rektora-Komendanta AMW nr 14/2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w AMW oraz Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w AMW.

Zarządzenie Rektora-Komendanta AMW nr 13/2018 z dnia 06.07.2018 r w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie: określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz określenia wysokości stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019