na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Program studiów obejmuje certyfikowane szkolenie:
AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I PRYWATNOŚCIĄ WG ISO 27001/27701

 1. Zajęcia prowadzone w systemie online z wykorzystaniem Edu Platformy AMW (Informacja o sposobie logowania się do Akademickiej Platformy Edukacyjnej zostanie przesłana Państwu drogą mailową)
 2. planowane rozpoczęcie studiów – 16 października 2021 r.
  Zajęcia rozpoczynamy od godziny 09.00

Rozkład zajęć -> pobierz

Plan zjazdów -> pobierz

UWAGA! Nowe plany studiów na rok akademicki 2021/2022 dostępne wkrótce

Instrukcja pierwszego logowania do Platformy Edukacyjnej.

Dołączanie do Wirtualnego Spotkania.

Wszelkie pytania i problemy dotyczące Platformy Edukacji bądź procesu logowania prosimy kierować na skrzynkę e-mail:
t.sobczynski@amw.gdynia.pl.

 • czas trwania studiów: 2 semestry (10 zjazdów – 174 godzin);
 • zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.

Lista dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
 2. klauzula RODO (pobierz)
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).


Sposoby dostarczania:

 1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
 2. przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia z dopiskiem „studia podyplomowe IODO”.;
 3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Instytucją współpracującą w zakresie przygotowania programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Akademia Marynarki Wojennej oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych, podejmując wspólne działania w obszarze działalności naukowo-badawczej,edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, dążą do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej
i profesjonalnych umiejętności praktycznych absolwentów studiów podyplomowych, w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności.

 1. Prawne podstawy ochrony Danych Osobowych – system źródeł prawa krajowego oraz UE

 2. Prawne aspekty tworzenia i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

 3. Wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych. Status i zadania;

 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI ;

 5. Nowoczesne techniki i technologie stosowane w zakresie ochrony informacji;

 6. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych – dane wrażliwe. Wymogi administracyjne wg RODO i ustawy ODO;

 7. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów RODO (DPIA);

 8. Urząd nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Kontrola urzędu – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych;

 9. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-ISO/IEC 27001;

 10. Obsługa incydentu. Rejestr naruszeń. Wytworzenie, prowadzenie, kontrola;

 11. Analiza ataków skierowanych na systemy informatyczne Zabezpieczenie danych w systemach informatycznych;

 12. Zabezpieczanie danych informatycznych w przedsiębiorstwie. Wycieki danych. Analiza danych informatycznych;

 13. Prawidłowe działania w zakresie zabezpieczania dowodów wg norm ISO 27037:2012.

 14. Praktyczne sposoby wykazania, działania administratora w zakresie cyklicznych testów, pomiarów i ocenie skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

 15. Ochrona danych osobowych w informatyce śledcze;

 16. Współpraca Inspektora Ochrony Danych z Działem IT;

 17. Praktyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;

 18. Cyberbezpieczeństwo. Zastosowanie informatyki śledczej w zakresie zabezpieczania dowodów po incydencie naruszenia w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane osobowych;

 19. Informacja Publiczna – jawność a ochrona danych osobowych;

 20. Zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

 21. Prawne aspekty oraz legalność monitorowania pracowników;

 22. Prawa i obowiązki procesora – praktyczne aspekty przetwarzania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;

 23. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych;

 24. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Zasady funkcjonowania kancelarii niejawnej;

 25. Bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe i teleinformatyczne w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych;

 26. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji niejawnych;

 27. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji;

 28. Praktyka prowadzenia auditu w zakresie ochrony danych osobowych.

Wśród zasadniczych celów kształcenia wyróżniono następujące:

 1. Zapoznanie z przepisami prawnymi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) oraz przepisami krajowymi w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

 2. Zapoznania się z wykładniami prawniczymi poszczególnych norm prawnych, a także normami ISO/PN/IEC w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz organizacją ochrony informacji.

 3. Przygotowanie absolwentów do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

 4. Przygotowanie do wykonywania zawodu inspektora ochrony danych osobowych

  w administracji publicznej, przedsiębiorstwach , organizacjach międzynarodowych, jak również pracy w działach zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym specjalisty w działach audyty, audytu wewnętrznego lub controlingu.

 5. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania działami związanymi z ochroną informacji, w celu jak najlepszego praktycznego przygotowania kadr do pracy w działach bezpieczeństwa przedsiębiorstw sektora prywatnego lub instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

 6. Nauka umiejętności praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, czemu służy podział zajęć na część teoretyczną (wykładową) i praktyczną (ćwiczeniowo-laboratoryjną).

Kształcenie obejmuje nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Uczestnicy mają możliwość zdobycia i pogłębienia:

 • wiedzy prawniczej dotyczącej ochrony informacji;

 • wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, organizacji oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa informacyjnego;

 • specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;

 • poznanie problematyki przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej;

 • doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi oraz podejmowania decyzji i realizacji samodzielnych decyzji w procesie zarzadzania danymi osobowymi, jak również wytworzenie umiejętności reagowania na incydent bezpieczeństwa związany z naruszeniem danych osobowych.

Temu wszystkiemu służyć mają zajęcia, w czasie których słuchacze studiów będą między innymi:

 • analizowali i tworzyli modele przepływów danych osobowych, procesów ich przetwarzania w tym przetwarzania na pomocą narzędzi informatycznych,
  zagwarantowania praw osobom, których dane są przetwarzane, przestrzegania obowiązków informacyjnych;

 • dokonywali analizy ryzyka dla zasobów chronionych;

 • wykorzystywali narzędzia computer forensic (CF) w zakresie analizy postincydentalnej o charakterze informatycznym;

 • rozwiązywali zadania z zakresu reakcji na incydent naruszenia danych osobowych w tym realizację obowiązku notyfikacyjnego;

 • rozwiązywali problemy praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz własnych zasobów technicznych;

 • analizowali wiele studiów przypadków z zakresu objętego programem studiów;

 • zapoznani w praktyce z procesami zachodzącymi w poszczególnych organizacjach w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Słuchacze mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia wykładowców i trenerów, profesjonalnie zajmujących się organizacją systemów ochrony zasobów informacyjnych podlegających szczególnej ochronie. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych branż, reprezentujących instytucje oraz organizacje z szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego. Słuchacze nabywają interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje z zakresu: prawa, organizacji i zarządzania, nowoczesnych technologii przetwarzania danych, a także psychologicznych aspektów pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiedza i umiejętności przekazane w trakcie trwania studiów podyplomowych, umożliwiają uzyskanie poziomu kompetencji, pozwalającego na samodzielne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno w sektorze prywatnych jak i państwowym.

Mariola Więckowska– Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel. Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorka książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert. https://sabi.org.pl/

Edyta Bartoszuk – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunku Resocjalizacja Uniwersytetu Śląskiego , trener firmy szkoleniowej CODE z siedzibą w Katowicach specjalizująca się w zagadnieniach odpowiedzialności pracowniczej oraz prawnych aspektów monitorowania pracownika

Maciej Kołodziej –  Wiceprezes „SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”, Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi sp. z o.o. Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/IEC 27001. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów wynikających z regulacji dotyczących prawa ochrony prywatności w społeczeństwie informacyjnym i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do przetwarzania i ochrony informacji, w tym danych osobowych. Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Więcej: http://www.zapomnijmnie.pl/MK/

Marek Anzel –  Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Ekspert z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji prawnie chronionych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor Poradników z zakresu SZBI, w tym związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych. Ponadto na stałe współpracuje z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Tomasz Soczyński – Dyrektor Departamentu Nowych Technologii Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Jest przedstawicielem UODO w Komitecie ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, uczestniczy w pracach międzyresortowych dotyczących rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Ponadto bierze udział w pracach Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jako przedstawiciel UODO. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

Tomasz Gontarz – Od urodzenia związany z Katowicami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie opracowuje rozprawę doktorską na temat umowy audytu. Prowadził wykłady na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Katedrze Informatyki Przemysłowej, z takich przedmiotów jak „Elementy Prawa Gospodarczego”, „Ochrona Własności Intelektualnej”, „Ochrona Danych Osobowych”. Był wykładowcą studiów podyplomowych na kierunku Kryminalistyka – Przestępstwa Białych Kołnierzyków w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Od 2007 r. członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Jacek Hojan – Inspektor Ochrony Danych w Narodowym Funduszu Zdrowia, wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Kierownik Kancelarii Tajnej, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, administrator wielu systemów IT. Nadzór nad udostępnianiem informacji z zakresu ODO, inf. publicznych itp.

Tomasz Sobczyński – Kierownik studiów, wykładowca na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalista z obszaru Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym.  Wcześniej pełnomocnik Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  Do jego głównych zadań należało organizacja SZBI oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w AMW, a także ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.

Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

1.  Jednorazowa – 4500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4050 zł do zapłaty – termin płatności do 06 kwietnia 2021 r.
2.   Ratalnie: I rata 2300 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185 zł do zapłaty – termin płatności I raty do 06 kwietnia 2021 r.
      II rata 2300 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185zł do zapłaty – termin płatności II raty do 06 września 2021 r.

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Ponadto, każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”,
w ramach opłaty za studia*, otrzymuje zestaw 2 książek z zakresu aktualnej problematyki związanej z ochroną danych osobowych.

*po uiszczeniu opłaty za studia.

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie, z dopiskiem „Studia podyplomowe Inspektor ochrony danych osobowych”.

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Tomasz Sobczyński
e-mail: t.sobczynski@amw.gdynia.pl

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68