na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

W związku z niewystarczającą liczbą otrzymanych zgłoszeń, niniejsze studia w roku akademickim 2022/2023 nie zostaną uruchomione. Zapraszamy do uczestnictwa w innych: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyką, cyberbezpieczeństwo lub Executive MBA. Rekrutacja na nowy rok akademicki (X.2023 – VI.2024) na wszystkie kierunki studiów podyplomowych na naszym wydziale zostanie uruchomiona wiosną 2023.

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Program studiów obejmuje certyfikowane szkolenie:
AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I PRYWATNOŚCIĄ WG ISO 27001/27701

 1. Zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym z wykorzystaniem Edu Platformy AMW (Informacja o sposobie logowania się do Akademickiej Platformy Edukacyjnej zostanie przesłana Państwu drogą mailową)

Rozkład zajęć r.a. 2021/2022 -> pobierz

Rozkład zajęć r.a. 2022/2023 -> dostępny we wrześniu 2022

Plan zjazdów 2021/2022-> pobierz

Plan zjazdów 2022/2023-> dostępny we wrześniu 2022

UWAGA! Nowe plany studiów na rok akademicki 2022/2023 dostępne wkrótce

 • czas trwania studiów: 2 semestry (10 zjazdów – 174 godzin);
 • zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co trzy tygodnie / miesiąc;
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.

Lista dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
 2. klauzula RODO (pobierz)
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).


Sposoby dostarczania:

 1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
 2. przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia z dopiskiem „studia podyplomowe IODO”.;
 3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Instytucją współpracującą w zakresie przygotowania programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Akademia Marynarki Wojennej oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych, podejmując wspólne działania w obszarze działalności naukowo-badawczej,edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, dążą do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej
i profesjonalnych umiejętności praktycznych absolwentów studiów podyplomowych, w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności.

 1. Prawne podstawy ochrony Danych Osobowych – system źródeł prawa krajowego oraz UE

 2. Prawne aspekty tworzenia i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

 3. Wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych. Status i zadania;

 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI ;

 5. Nowoczesne techniki i technologie stosowane w zakresie ochrony informacji;

 6. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych – dane wrażliwe. Wymogi administracyjne wg RODO i ustawy ODO;

 7. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów RODO (DPIA);

 8. Urząd nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Kontrola urzędu – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych;

 9. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-ISO/IEC 27001;

 10. Obsługa incydentu. Rejestr naruszeń. Wytworzenie, prowadzenie, kontrola;

 11. Analiza ataków skierowanych na systemy informatyczne Zabezpieczenie danych w systemach informatycznych;

 12. Zabezpieczanie danych informatycznych w przedsiębiorstwie. Wycieki danych. Analiza danych informatycznych;

 13. Prawidłowe działania w zakresie zabezpieczania dowodów wg norm ISO 27037:2012.

 14. Praktyczne sposoby wykazania, działania administratora w zakresie cyklicznych testów, pomiarów i ocenie skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

 15. Ochrona danych osobowych w informatyce śledcze;

 16. Współpraca Inspektora Ochrony Danych z Działem IT;

 17. Praktyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;

 18. Cyberbezpieczeństwo. Zastosowanie informatyki śledczej w zakresie zabezpieczania dowodów po incydencie naruszenia w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane osobowych;

 19. Informacja Publiczna – jawność a ochrona danych osobowych;

 20. Zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

 21. Prawne aspekty oraz legalność monitorowania pracowników;

 22. Prawa i obowiązki procesora – praktyczne aspekty przetwarzania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;

 23. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych;

 24. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Zasady funkcjonowania kancelarii niejawnej;

 25. Bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe i teleinformatyczne w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych;

 26. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji niejawnych;

 27. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji;

 28. Praktyka prowadzenia auditu w zakresie ochrony danych osobowych.

Wśród zasadniczych celów kształcenia wyróżniono następujące:

 1. Zapoznanie z przepisami prawnymi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) oraz przepisami krajowymi w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

 2. Zapoznania się z wykładniami prawniczymi poszczególnych norm prawnych, a także normami ISO/PN/IEC w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz organizacją ochrony informacji.

 3. Przygotowanie absolwentów do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

 4. Przygotowanie do wykonywania zawodu inspektora ochrony danych osobowych

  w administracji publicznej, przedsiębiorstwach , organizacjach międzynarodowych, jak również pracy w działach zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym specjalisty w działach audyty, audytu wewnętrznego lub controlingu.

 5. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania działami związanymi z ochroną informacji, w celu jak najlepszego praktycznego przygotowania kadr do pracy w działach bezpieczeństwa przedsiębiorstw sektora prywatnego lub instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

 6. Nauka umiejętności praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, czemu służy podział zajęć na część teoretyczną (wykładową) i praktyczną (ćwiczeniowo-laboratoryjną).

Kształcenie obejmuje nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Uczestnicy mają możliwość zdobycia i pogłębienia:

 • wiedzy prawniczej dotyczącej ochrony informacji;

 • wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, organizacji oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa informacyjnego;

 • specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;

 • poznanie problematyki przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej;

 • doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi oraz podejmowania decyzji i realizacji samodzielnych decyzji w procesie zarzadzania danymi osobowymi, jak również wytworzenie umiejętności reagowania na incydent bezpieczeństwa związany z naruszeniem danych osobowych.

Temu wszystkiemu służyć mają zajęcia, w czasie których słuchacze studiów będą między innymi:

 • analizowali i tworzyli modele przepływów danych osobowych, procesów ich przetwarzania w tym przetwarzania na pomocą narzędzi informatycznych,
  zagwarantowania praw osobom, których dane są przetwarzane, przestrzegania obowiązków informacyjnych;

 • dokonywali analizy ryzyka dla zasobów chronionych;

 • wykorzystywali narzędzia computer forensic (CF) w zakresie analizy postincydentalnej o charakterze informatycznym;

 • rozwiązywali zadania z zakresu reakcji na incydent naruszenia danych osobowych w tym realizację obowiązku notyfikacyjnego;

 • rozwiązywali problemy praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz własnych zasobów technicznych;

 • analizowali wiele studiów przypadków z zakresu objętego programem studiów;

 • zapoznani w praktyce z procesami zachodzącymi w poszczególnych organizacjach w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Słuchacze mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia wykładowców i trenerów, profesjonalnie zajmujących się organizacją systemów ochrony zasobów informacyjnych podlegających szczególnej ochronie. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych branż, reprezentujących instytucje oraz organizacje z szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego. Słuchacze nabywają interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje z zakresu: prawa, organizacji i zarządzania, nowoczesnych technologii przetwarzania danych, a także psychologicznych aspektów pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiedza i umiejętności przekazane w trakcie trwania studiów podyplomowych, umożliwiają uzyskanie poziomu kompetencji, pozwalającego na samodzielne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno w sektorze prywatnych jak i państwowym.

Lista wykładowców zostanie opublikowana w momencie otwarcia kierunku.

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, pracownikom AMW przysługuje ulga w wysokości 20%, absolwentom studiów AMW – 10%, funkcjonariuszom publicznym – 5%.

Pobierz podanie o zniżkę: .docx lub .pdf

Opłaty:
1/ jednorazowa – 4500 zł; 
2/ ratalna: 2 x 2300 zł.

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)

Składanie dokumentów i sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68

Skip to content