Opis

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich jest kontynuatorem 30 letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo badawczej oraz administracyjno służbowej dla potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i gospodarki morskiej.

 
Aktualnie w skład Wydziału wchodzą:
• Katedra Operacji Morskich;
• Katedra Bezpieczeństwa;
• Centrum Doskonalenia Kursowego.

Głównym zadaniem Wydziału jest organizacja i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kierunkach i w specjalnościach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz organizacja i prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w specjalnościach reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału.

Formami działalności dydaktycznej realizowanymi przez Wydział są:
• Studia pierwszego stopnia;
• Studia drugiego stopnia;
• Studia trzeciego stopnia;
• Studia podyplomowe (wojskowe i cywilne);
• Kursy kwalifikacyjne;
• Kursy doskonalenia zawodowego;
• Kursy przeszkalania kadr rezerwy;
• Studium oficerskie.

Na wydziale są prowadzone następujące kursy specjalistyczne:
• Kurs specjalistyczny starszych oficerów (komandor porucznik) przygotowujący do pracy w strukturach MW;
• Kurs specjalistyczny ogólnodowódczy oficerów jednostek pływających MW (dla oficerów w stopniu por. mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów sztabowych MW do szczebla flotylli włącznie (dla oficerów w stopniu kpt.   mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów MW przewidzianych do objęcia stanowisk w NATO
(dla oficerów w stopniu kpt. mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów z jednostek brzegowych MW
(dla oficerów w stopniu kpt.);
• Kurs specjalistyczny ogólnodowódczy oficerów jednostek pływających MW (dla oficerów w stopniu ppor. mar.);
• Kurs współdziałania lotnictwa z rodzajami sił nawodnych MW
(dla oficerów w stopniu por.);
• Kurs doskonalenia specjalistycznego oficerów z jednostek brzegowych MW (dla oficerów w stopniu kpt.);
• Kurs doskonalenia specjalistycznego oficerów z jednostek brzegowych MW (dla oficerów w stopniu por.).

Badania naukowe prowadzone na Wydziale są skorelowane z :
• problemami mającymi największy wpływ na rozwój nauki oraz rozwój społeczny i gospodarczy regionu i kraju;
• Priorytetowymi kierunkami badań w resorcie obrony narodowej;
• Programem NATO „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa”;
• Programami Ramowymi UE;
• Krajowym Programem Badań (NCN, NCBiR);
• Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego.