Studia licencjackie


Celem kierunku Bezpieczeństwo Morskie Państwa jest przygotowanie studentów Akademii Marynarki Wojennej do pracy w sektorze morskim państwa. Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego determinuje rozwój gospodarki narodowej. Jednak z drugiej strony może generować zagrożenia. Dlatego absolwenci AMW uzyskują niezbędną wiedzę, która będzie przydatna w bezpiecznym poruszaniu się w danej tematyce w przyszłej pracy.

Student uzyska wiedzę dotyczącą  bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej i współpracy międzynarodowej państw regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto  będzie dysponował wiedzą z zakresu transportu morskiego  oraz ochroną obszarów morskich.

Studiowanie na Kierunku Bezpieczeństwo Morskie Państwa daje możliwość uczestniczenia w konferencjach krajowych jak
i międzynarodowych.

Student kończąc kierunek BMP :

 • posiada wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego państwa,
 • wyjaśnia rolę i znaczenie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego państwa,
 • posiada zdolność analizowania zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych przebiegających zarówno w skali państwa jak i w skali międzynarodowej, a także oceniać zależności między przyczynami a poziomem intensywności zakłóceń występujących w tych obszarach,

Praca dla Studenta: na stanowiskach w urzędach morskich, w Morskim Oddziale Straży Granicznej, w administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żeglugi oraz infrastruktury krytycznej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć – Atutem specjalności jest usytuowanie Uczelni w pobliżu portów morskich w Gdyni i Gdańsku oraz portu wojennego. Stwarza to doskonałe warunki do organizacji wizyt studyjnych.


 

 

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są również w specjalności Cyberbezpieczeństwo.  Program obejmuje dziesięć semestrów, prowadzonych w trybie studiów pierwszego i drugiego stopnia. W toku studiów eksperci z obszarów cyberbezpieczeństwa transferują wiedzę specjalistyczną w ramach zajęć teoretycznych popartych warsztatami praktycznymi, umożliwiającymi doskonalenie uzyskanych umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych narządzi i praktyk z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wiedza oraz kwalifikacje nabyte podczas zajęć, umożliwiają absolwentom prowadzenie działań operacyjnych w cyberprzestrzeni tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu. Potencjał, uzyskany w trakcie studiów, pozwoli na realizację szerokiego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, które obejmują: rozpoznawanie zagrożeń, ochronę i obronę systemów teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym oraz zwalczanie źródeł zagrożeń cybernetycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowiska Marynarki Wojennej.

W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych studenci uzyskują teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków w sieci, a także przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych, a także zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w systemie infrastruktury krytycznej, organizacji ochrony i zarządzanie informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa oraz audytowania, oceny ryzyka i prognozowania systemów informacyjnych w bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo informacyjne stało się jednym z fundamentalnych obszarów wymagających  ścisłego ukierunkowania działań edukacyjnych w zakresie  transferu  specjalistycznej wiedzy przyszłym ekspertom,  zajmującym się tą dziedziną.  Działania te nabierają szczególnego znaczenia w aspekcie  międzynarodowej współpracy Polski realizowanej w ramach takich organizacji jak UE, NATO, ONZ czy OBWE, w ramach której podejmowane są działania w walce z rosnącą liczbą incydentów powodowanych nielegalną aktywnością w cyberprzestrzeni, prowadzącą do strat materialnych i wizerunkowych.

Poszerzanie zdolności analitycznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu znajomości procesów zachodzących w środowisku świadczenia usług informatycznych oraz  bieżącego zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, pozwoli na pogłębione zrozumienie zjawisk i wzajemnych zależności zachodzących w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz zagrożeń  występujących w cyberprzestrzeni. Efektem zamierzonym do osiągnięcia twórców kierunku, jest agregacja zdolności analitycznych studentów oraz umiejętności wykorzystania najnowszych metod i narzędzi analitycznych, w obszarach obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem następujące problematyki:

 • Organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego;
 • Zarządzanie ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania, zgodnością oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemu IT w całym cyklu życia;
 • Bezpieczeństwo sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych;
 • Bezpieczeństwo fizyczne i regulacyjne;
 • Social engeneering.
  Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na stanowiskach analityków oraz operatorów systemów i sieci teleinformatycznych. Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i wprowadzą Cię w tajniki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś! Jako absolwent tego kierunku będziesz wyposażony w zrozumienie jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemach bezpieczeństwa informacji. To jeszcze nie wszystko! Jako studentowi, zostanie Ci przekazana kompletna wiedza dotycząca tego w jaki sposób poprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Będziesz miał również podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego czy wyjaśnić konstytutywne atrybuty praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego.
  Tych informacji i dużo więcej szczegółowej wiedzy dostarczą Ci znajdujące się w Twoim planie zajęć takie przedmioty jak podstawy prawa, podstawy ekonomii, podstawy logiki, podstawy statystyki, organizacja i zarządzanie, polityka bezpieczeństwa, psychologia z socjologią, administracja, współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, zarządzanie
  w sytuacjach kryzysowym, zwalczanie przestępczości, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, architektura systemów i sieci komputerowych, przestępczość internetowa, komputerowe prawo karne, społeczeństwo informacyjne, bazy danych, grafika komputerowa, teleinformatyczne systemy multimedialne, podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego, instytucje centralne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie oraz jeszcze wiele, wiele innych.

 

 


Głównym celem kształcenia studentów na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną i utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stwarzające możliwość podjęcia pracy w instytucjach, organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Celem naukowym kształcenia na studiach bezpieczeństwo narodowe w na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych absolwentom do pomyślnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach służbowych w instytucjach resortu obrony narodowej, w organach administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju i gospodarką morską.

Celem  dydaktycznym na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest bliższe zapoznanie absolwentów z ogólnymi podstawami morskich aspektów bezpieczeństwa państwa, w tym ze służbami, organami wojskowymi oraz cywilnymi związanymi z gospodarką morską ich strukturami, zadaniami i zasadami funkcjonowania w szerokim tle bezpieczeństwa państwa widzianego w perspektywie powiązań międzynarodowych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami firm, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb, rodzajów sił zbrojnych, organów i jednostek administracyjnych.

Studia pierwszego stopnia:

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów.

Absolwent kończąc studia będzie posiadał ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie  rozumiał oraz potrafił analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Będzie znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. będzie znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Będzie  przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia:

     Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

     Studia trwają nie krócej niż 4 semestry.

Absolwent kończąc studia będzie posiadał  rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Absolwent będzie miał ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia


Kierunek studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to nowoczesna oferta skierowana do osób, które chcą zdobyć rzetelną oraz interdsycyplinarną wiedzę i umiejętności w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przydatnych do pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

W programie studiów pierwszego stopnia uwzględniono treści, które pozwolą absolwentom na zrozumienie kluczowych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa  i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności analizy i interpretacji determinantów społecznych, ekonomicznych, prawnych, politycznych i kulturowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne, a przede wszystkim stosowania najnowszych metod i narzędzi badawczych adekwatnych do potrzeb nauk o bezpieczeństwie.

W ramach studiów pierwszego stopnia studenci mają do wyboru dwie specjalności, tj. administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzanie kryzysowe. Obie specjalności stanowią znakomite przygotowanie od objęcia stanowisk przede wszystkim w administracji publicznej, pionach bezpieczeństwa, administracji samorządowej, służbach mundurowych, a zwłaszcza w policji czy też w strukturach reagowania i zarządzania kryzysowego.

Studia drugiego stopnia to pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na pierwszym stopniu w ramach dwóch specjalności (administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzanie kryzysowe), a także dodatkowej specjalności prowadzonej w języku angielskim maritime security and migrations.

Warto podkreślić, że nasi studenci poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej odbywają praktyki u potencjalnych pracodawców (służby i instytucje z obszaru bezpieczeństwa publicznego), biorą udział w projektach związanych z rozwojem kompetencji, w tym mają również możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach zakończonych certyfikatem poświadczającym zdobycie konkretnych umiejętności i uprawnień, a także uczestniczą w wizytach studyjnych w wielu instytucjach na terenie całego kraju.

Zajęcia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzą wysokiej klasy specjaliści, wieloletni praktycy, funkcjonariusze służb mundurowych, a także przedstawiciele firm i instytucji, w których nasi studenci odbywają praktyki. Stwarza to niepowtarzalną szansę na budowanie relacji z przyszłym pracodawcą jeszcze w okresie studiów.