Studia Magisterskie

 

SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Specjalności:

Systemy Geoinformacyjne

Systemy Informatyczne w Administracji Publicznej

Studia II stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są również w specjalności Cyberbezpieczeństwo. Taką specjalność obejmuje program kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. W toku studiów eksperci z obszarów cyberbezpieczeństwa transferują wiedzę specjalistyczną w ramach zajęć teoretycznych popartych warsztatami praktycznymi, umożliwiającymi doskonalenie uzyskanych umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych narządzi i praktyk z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wiedza oraz kwalifikacje nabyte podczas zajęć, umożliwiają absolwentom prowadzenie działań operacyjnych w cyberprzestrzeni tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu. Potencjał, uzyskany w trakcie studiów, pozwoli na realizację szerokiego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, które obejmują: rozpoznawanie zagrożeń, ochronę i obronę systemów teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym oraz zwalczanie źródeł zagrożeń cybernetycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowiska Marynarki Wojennej. W ramach każdego semestru przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, praktyki ogólnowojskowe oraz specjalistyczne, realizowane w instytucjach odpowiedzialnych za nadzorowanie i zarządzanie systemem cyberbezpieczeństwa RP. Dodatkowo w ramach studiów, organizowane są szkolenia oraz specjalistyczne kursy, podnoszące kompetencje, niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym i umożliwiające absolwentom na skuteczne podejmowanie działań w wysoce technologicznie zaawansowanym środowisku, jakim jest cyberprzestrzeń. Ponadto, studia wojskowe umożliwiają rozwijanie zdolności lingwistycznych, szczególnie ukierunkowanych na naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (3232 wg. STANAG 6001).

W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych studenci uzyskują teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków w sieci, a także przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych, a także zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w systemie infrastruktury krytycznej, organizacji ochrony i zarządzanie informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa oraz audytowania, oceny ryzyka i prognozowania systemów informacyjnych w bezpieczeństwie.

Poszerzanie zdolności analitycznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu znajomości procesów zachodzących w środowisku świadczenia usług informatycznych oraz  bieżącego zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, pozwoli na pogłębione zrozumienie zjawisk i wzajemnych zależności zachodzących w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz zagrożeń  występujących w cyberprzestrzeni. Efektem zamierzonym do osiągnięcia twórców kierunku, jest agregacja zdolności analitycznych studentów oraz umiejętności wykorzystania najnowszych metod
i narzędzi analitycznych, w obszarach obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem następujące problematyki:

  • Organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego;
  • Zarządzanie ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania, zgodnością oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw;
  • Zarządzanie bezpieczeństwem systemu IT w całym cyklu życia;
  • Bezpieczeństwo sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych;
  • Bezpieczeństwo fizyczne i regulacyjne;
  • Social engeneering.

 

Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na stanowiskach analityków oraz operatorów systemów i sieci teleinformatycznych.

Tych informacji i dużo więcej szczegółowej wiedzy dostarczą Ci znajdujące się w Twoim planie zajęć takie przedmioty jak podstawy prawa, podstawy ekonomii, podstawy logiki, podstawy statystyki, organizacja i zarządzanie, polityka bezpieczeństwa, psychologia z socjologią, administracja, współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, zarządzanie w sytuacjach kryzysowym, zwalczanie przestępczości, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, architektura systemów i sieci komputerowych, przestępczość internetowa, komputerowe prawo karne, społeczeństwo informacyjne, bazy danych, grafika komputerowa, teleinformatyczne systemy multimedialne, podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego, instytucje centralne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie oraz jeszcze wiele, wiele innych.


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

Specjalność:

Bezpieczeństwo Publiczne

Studia Stacjonarne II Stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Głównym celem kształcenia studentów na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną i utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stwarzające możliwość podjęcia pracy w instytucjach, organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Celem naukowym kształcenia na studiach bezpieczeństwo narodowe w na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych absolwentom do pomyślnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach służbowych w instytucjach resortu obrony narodowej, w organach administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju i gospodarką morską.

Celem  dydaktycznym na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest bliższe zapoznanie absolwentów z ogólnymi podstawami morskich aspektów bezpieczeństwa państwa, w tym ze służbami, organami wojskowymi oraz cywilnymi związanymi z gospodarką morską ich strukturami, zadaniami i zasadami funkcjonowania w szerokim tle bezpieczeństwa państwa widzianego w perspektywie powiązań międzynarodowych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami firm, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb, rodzajów sił zbrojnych, organów i jednostek administracyjnych.

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia trwają nie krócej niż 4 semestry.

Absolwent kończąc studia będzie posiadał  rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Absolwent będzie miał ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

 


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:


Specjalnośći:

Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zarządzanie Kryzysowe

Studia II Stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to nowoczesna oferta skierowana do osób, które chcą zdobyć rzetelną oraz interdsycyplinarną wiedzę i umiejętności w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przydatnych do pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Studia drugiego stopnia to pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na pierwszym stopniu w ramach dwóch specjalności (administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzanie kryzysowe), a także dodatkowej specjalności prowadzonej w języku angielskim maritime security and migrations.

Warto podkreślić, że nasi studenci poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej odbywają praktyki u potencjalnych pracodawców (służby i instytucje z obszaru bezpieczeństwa publicznego), biorą udział w projektach związanych z rozwojem kompetencji, w tym mają również możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach zakończonych certyfikatem poświadczającym zdobycie konkretnych umiejętności i uprawnień, a także uczestniczą w wizytach studyjnych w wielu instytucjach na terenie całego kraju.

Zajęcia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzą wysokiej klasy specjaliści, wieloletni praktycy, funkcjonariusze służb mundurowych, a także przedstawiciele firm i instytucji, w których nasi studenci odbywają praktyki. Stwarza to niepowtarzalną szansę na budowanie relacji z przyszłym pracodawcą jeszcze w okresie studiów.