Cyberbezpieczeństwo


TABLICA OGŁOSZEŃ

Najbliższe zajęcia Grupy 1 z przedmiotu „Informatyka śledcza” planowane na dzień 04-05.12.2021 r. zostaną przeprowadzone w trybie kontaktowym w sali 209 w budynku nr 9.

Najbliższe zajęcia Grupy 2 z przedmiotu „Testowanie aplikacji WWW” planowane na dzień 04-05.12.2021 r. zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym w oparciu o platformę EduPortal.


HARMONOGRAM ZJAZDÓW – AKTUALIZACJA (02.12.2021)


INSTRUKCJE

Na platformie edukacyjnej AMW eduPortal zostały utworzone grupy ćwiczeniowe.
Prosimy zweryfikować, czy jesteście Państwo przypisani do właściwych grup (zakładka „Portal” -> „Moje grupy”).
W przypadku problemów i pytań prosimy zgłaszać je na adres kontaktowy cybersecurity@amw.gdynia.pl.

Jak dotrzeć do sal komputerowych?

Instrukcja pierwszego logowania do Platformy Edukacyjnej.

Dołączanie do Wirtualnego Spotkania.Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Adam Stojałowski
 

Sprawy administracyjne:

mgr Marzena Pawłowska

Opłaty za studia:
1. Całość -5500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4950 zł do zapłaty
2. I rata 2800 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% =  2660 zł do zapłaty
II rata 2800 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2660 zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.


Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

1/ podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);

2/ klauzula RODO (pobierz)

3/ odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;

4/ zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

 

Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

1/ osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);

2/ przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem;

3/ e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

 

Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;

– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;

– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji.

Do pobrania:

– Wytyczne dla autorów referatów .docx .pdf