Zarządzanie logistyką

Rozkład zajęć semestr zimowy r.a. 2021/2022

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych Zarządzanie Logistyką w r.a. 2021/2022

  • 23-24.10.2021
  • 20-21.11.2021
  • 18-19.12.2021
  • 15-16.01-2022
  • 05-06.02.2022*
  • 19-20.02.2022*
    * w przypadku dużej liczebności grupy (powyżej 30 osób) zajęcia z przedmiotu informatyka w logistyce zostaną przeprowadzone w dwóch  podgrupach, każda w innym terminie. Natomiast dla całości grupy podstawowy termin to 05-06.02.2022 r.

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ”

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI
Tel. 261 26 27 54
Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska

XVI. Edycja październik 2021 – czerwiec 2022 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2021 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2022 r.
– zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 24.09.2021 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Dokumenty wymagane od kandydatów:
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz);
– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
– zdjęcie profilowe w formacie JPG (takie jak do dowodu, paszportu, legitymacji itp.), tylko w wersji elektronicznej na adres ma.pawlowska@amw.gdynia.pl;
– klauzula RODO rekrutacja (pobierz)

Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
– osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
– przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem;
– e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

Ramowy plan studiów

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy że Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Opłaty za studia podyplomowe:

1. Całość -3900 zł lub dwie raty po 1970 zł każda

Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Zakwaterowanie:

Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia słuchaczom studiów podyplomowych zakwaterowania (zarówno bezpłatnego, jak i odpłatnego).