IMG_20210802_154803

PROJEKT SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Od 1 października 2018 roku do 30 września 2022 roku w Instytucie Bezpieczeństwa Publicznego  Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich  realizowany będzie projekty w ramach „Zintegrowanego programu wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” (nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z010/17). Program uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 7.997.361,57 PLN

Projekt  „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych studentów kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie ”– Zadania nr 13, 14,1 15, 16.

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych poprzez warsztatów prowadzonych przez wybraną kadrę AMW oraz ekspertów zewnętrznych.  Warsztaty będą dotyczyły:

-konwersatorium z języka angielskiego

-warsztaty z autoprezentacji i komunikacji

-warsztaty z kreowania polityki bezpieczeństw informacyjnego

-warsztaty z szacowania ryzyka

-warsztaty z bezpieczeństwa danych

-warsztaty z audytora wewnętrznego

-warsztaty z ochrony zasobów informacyjnych w obszarze cyberprzestrzeni

 

Wszystkie warsztaty kończą się otrzymaniem certyfikatu

Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu każdy uczestnik przejdzie badanie kompetencji

Podczas warsztatów uczestnikom zapewniona jest „przerwa kawowa”

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Po zakończonych warsztatach wszyscy uczestnicy wezmą udział w wyjazdach projektowym do Szczytna , Krakowa oraz Warszawy

 Rekrutacja

Projekt I: „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych studentów Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie”

W projekcie mogą wziąć udział studenci kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie:

– II rok studiów I stopnia

– III rok studiów I stopnia

– I rok studiów II stopnia

– II rok studiów II stopnia

Harmonogram rekrutacji:

  • 10.2018 r – spotkanie organizacyjne
  • 10.2018 r –ogłoszenie wstępnej listy przyjętych
  • Od 11.10.2018 r rozmowy rekrutacyjne oraz podpisywanie dokumentów.

Terminy rozmów rekrutacyjnych :

11.10.2018 – od 8.00 do 15.00

12.10.2018 – od 8.00 do 15.00

Masz pytania?

Martyna Bartkowska (martyna-bartkowska@wp.pl) , tel. 728-381-98

Harmonogram zajęć

Zajęcia w semestrze zimowym:

-konwersatorium z języka angielskiego cz.1.

-warsztaty z autoprezentacji

-warsztaty z komunikacji kryzysowej

-bezpieczeństwo danych

Zajęcia z semestrze letnim:

– konwersatorium z języka angielskiego cz.2.

-warsztaty z kreowania polityki bezpieczeństw informacyjnego

-warsztaty z szacowania ryzyka

-warsztaty z audytora wewnętrznego

-warsztaty z ochrony zasobów informacyjnych w obszarze cyberprzestrzeni

Wyjazdy odbywać się będą w marcu, kwietniu i maju.

Biuro Projektu:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
81-127 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
Budynek nr 7
Gabinet nr 202 (II piętro)

Zespół projektowy:
dr Martyna Bartkowska, martyna-bartkowska@wp.pl. Tel. 728-381-985