Projekt Studia Dualne

INFORMACJE OGÓLNE

W obszarze edukacji głównym celem podejmowanych działań jest poprawa efektywności i jakości kształcenia, która wymaga podjęcia szeregu interwencji
w aspektach zapewnienia wysokiego poziomu nauczenia, zmiany organizacji procesu kształcenia i poprawy warunków jego realizacji oraz dostosowania kształcenia do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu jakie niesie za sobą, zmieniający się system edukacji Szkolnictwa Wyższego, zakładający realizację programów nauczanie w trybie studiów dualnych, których założeniem jest równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich przystąpił do realizacji projektu „Praktyczny wymiar studiowania – systemy informacyjne w bezpieczeństwie – kształcenie dualne w Akademii Marynarki Wojennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18.

W związku z powyższym, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, jako pierwsza państwowa uczelnia wyższa w woj. pomorskim zainicjował prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku Systemy Informacyjne
w Bezpieczeństwie.

Studia mają na celu wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzącą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa. W odpowiedzi na potrzeby rynku, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich nawiązał współpracę z szeregiem instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego, które dzięki realizacji, opracowanego prze Radę Programową projektu, programowi stażowemu, wprowadzają praktyczny aspekt przygotowania absolwentów studiów II stopnia do pracy
w obszarach związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

 

 

 

INFORMACJE

DOTYCZĄCE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ STUDENTÓW PODCZAS STAŻU

 

 

maksymalne koszty związane z realizacją stażu, podlegające rozliczeniu:

Koszt dojazdu na staż  – max. 512,86 zł (udokumentowanie – faktura/rachunek/bilet)

Koszt komunikacji miejskiej – max. 75,00 zł (udokumentowanie – faktura/rachunek/bilet)

Koszt zakwaterowania w trakcie stażu poza miejscem zamieszkania – max. 1 500,00 zł (udokumentowanie – umowa najmu/faktura/rachunek/potwierdzenie zapłaty)

 

 

PROCES REKRUTACJI

REKRUTACJA 2020

Rozpoczęcie rekrutacji (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) –
01.06.2020 r.
Zakończenie rekrutacji 
18.09.2020 r.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Biblioteka Główna AMW

21-23.09.2020 r.

godz. 900 – 1500

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH

28.09.2020 r.

 

Rekrutacja będzie otwarta dla:

Studentów III roku studiów pierwszego stopnia kierunków:

  • Systemów informacyjnych w bezpieczeństwie

 

Pozostałe informacje:

  • W każdej edycji projektu (III edycje) zostanie zrekrutowanych maksymalnie 20 uczestników projektu.

  • Informacje na temat projektu oraz rekrutacji znajdują się stronie internetowej projektu

  • Harmonogram zajęć w pierwszym semestrze znajduje na stronie internetowej projektu – ZOBACZ!

     

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt mailowy z zespołem projektowym – ZOBACZ!

 

 

Kryteria rekrutacyjne

Kwalifikacja nastąpi na podstawie listy rankingowej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem W-Fu, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.
W przypadku kandydatów z jednakowymi wynikami kwalifikacji, o których mowa wyżej, pierwszeństwo dla absolwentów kierunku SIB I stopnia AMW.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek odmienny niż ukończony, po
przyjęciu na studia mogą zostać zobligowane do uzupełnienia różnic programowych na zasadach i w trybie określonym w decyzji właściwego kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

W przypadku większej liczby chętnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Terminy naborów będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte lub w inny sposób.

W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona. Informacja o przedłużeniu rekrutacji dostępna będzie na stronie internetowej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte lub w inny sposób.

 

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie projektu – ZOBACZ!

 

 

 

PARTNERZY STUDIÓW DUALNYCH

REKOMENDACJE