o projekcie

Główne złożenia projektu:

 

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

„Studia dualne”

 

Wnioskodawca: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2022

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 3roczniki studiów: każda edycja studiów 20 osób x 3edycje=60osób

 

Cel główny

Cel główny projektu: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej AMW) w powiązaniu z wymogami rynku pracy i budowaniem gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrożenie nowego dualnego programu kształcenia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie (dalej SIB) dla 60 studentów (dalej ST) oraz zwiększenie zaangażowania przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego (dalej OSG) w realizację programu kształcenia w okresie 07.2018–06.2022.

 

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez przygotowanie ST do wymagań rynku pracy i oczekiwań OSG. Uczestnicy projektu (dalej UP) będą realizować dualny program kształcenia wypracowany ze środowiskiem społeczno – gospodarczym, co przyczyni się do wykształcenia. w nich kompetencji oczekiwanych na rynku pracy.

 

Inicjatywa uruchomienia studiów dualnych na kierunku SIB jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku, dając możliwość dostosowania planów kształcenia pod kątem rzeczywistych potrzeb oraz ułatwiając uzupełnianie, poszerzanie i uaktualnianie wiedzy stanowiącej dziś podstawowe narzędzie pracy człowieka.

Wszystkie efekty kształcenia zostały przyporządkowane do tematycznych modułów kształcenia zgodnie ze wstępnym założeniem, w myśl którego proponowany kierunek mieści się w obszarze nauk o bezpieczeństwie i doskonale responduje z zapotrzebowaniem rynku na specjalistów zarządzania bezpieczeństwem zasobów i systemów informacyjnych.

Zaproponowany program i plan studiów wpisują się w pełni w Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.  Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych a także celem szczegółowym 3 „Zwiększanie potencjału narodowego oraz kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” oraz celem szczegółowym 4.: Zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej RP w obszarze cyberbezpieczeństwa). Specyfika państwowości, a także rzeczywistość gospodarcza oparta na zasobach informacyjnych, generuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru do pracy w administracji państwowej, sektorze gospodarczym oraz instytucjach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo naszego kraju.

 

Ponadto, praktyczny profil studiów, podnosi szanse zatrudnieniowe studentów, umożliwiając im praktyczne przygotowanie się do wymagań, jakie stawia przed każdym absolwentem rynek pracy. Studia dualne dadzą szanse młodym ludziom na stopniowe wrastanie zawodowe i społeczne w branżę oraz umożliwią zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i kwalifikacji cenionych oraz potrzebnych na rynku pracy.

 

Kierunek SIB wpisuje się również w Obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza: „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, które będą sprzyjać w szczególności efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej” (Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego. Pomorsk, Gdańsk 2013, bowiem będzie przygotowywać absolwentów do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na stanowiskach analityków oraz operatorów systemów i sieci teleinformatycznych.

Projekt jest zgodny również z celem głównym Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 „Nowoczesna Gospodarka”, cel szczegółowy 2. Konkurencyjność szkół wyższych Priorytet 2.2. Kształcenie dla potrzeb gosp. Kierunek SIB odpowiada na potrzeby regionalnego rynku pracy. Zdefiniowani dla kierunku SIB przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych zostali poproszeni o zaopiniowanie proponowanego planu studiów i efektów kształcenia –wszyscy pozytywnie zaopiniowali powstanie nowego kierunku i potwierdzili zasadność jego tworzenia. Opiniodawcy z OS-G AMW dostrzegli potrzebę kształcenia w tym zakresie ST, jako przyszłych kadr do pracy w sektorze szeroko rozumianych usług morskich, administracji rządowej i samorządzie lokalnym

 

CEL I PROGRAM STAŻY

 

Staż będzie stanowić integralną część kształcenia studentów. Celem stażu będzie nabycie praktycznych umiejętności i weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć dydaktycznych na uczelni. Zasadniczym celem stażu jest przygotowanie studentów do praktycznej realizacji  zadań z zakresu zarzadzania zasobami informacyjnymi oraz przetwarzającymi je systemami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi w szeroko pojętej administracji publicznej związanej z sektorem bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, publicznego, a także w instytucjach operujących w obszarach  obejmujących zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo obywateli. Istotą staży jest umożliwienie studentom, rozwijania wiedzy oraz  doskonalenia umiejętności nabytych w toku  studiów, szczególnie związanych z planowaniem, organizacją, wdrażaniem oraz eksploatacja systemów bezpieczeństwa informacyjnego.   Praktyczne aspekty realizacji pewnych zadań, które zostały przekazane studentom w formie teorii, zostaną wykorzystane do podnoszenia praktycznych umiejętności i zdobywania nowych  kompetencji, które finalnie ułatwią start, absolwenta tego kierunku, na wymagającym rynku pracy.  Programy stażowe zostały zaplanowane w ten sposób, aby studenci mieli okazję poznać specyfikę różnych instytucji oraz zasobów informacyjnych, którymi dysponują, co jest szczególnie istotne w budowaniu kompetencji, pozwalających na swobodne poruszanie się w różnych środowiskach oraz technologiach informacyjnych oraz wykorzystanie zróżnicowanej palety narzędzi wykorzystywanych zarówno do przetwarzania jak i zabezpieczania informacji . Programy stażowe będą  ponadto, doskonałą okazją do prowadzenia, za zgodą kierownika zakładu pracy, badań empirycznych, które będą mogły być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej. Absolwenci tego kierunku, zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami, powinni być przygotowani do pełnienia roli specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym i przygotowani do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, a także instytucjach i zespołach reagowania kryzysowego. W związku z powyższym, praktyczne umiejętności, które zostaną przekazane studentom podczas realizacji programów stażowych, wydają się być właściwym uzupełnieniem teorii oraz dopowiedzą na realne potrzeby rynku stawiane kandydatom do pracy.