Przydział studentów do przedmiotów ogólnouczelnianych r.ak.22/23

Przydział studentów do przedmiotów ogólnouczelnianych (pobierz)

Studenci mają prawo składać podanie do Prorektora ds. studenckich o przeniesienie na inny przedmiot (pod warunkiem, że będą wolne miejsca)  nie później niż do dnia 15 października 2022 r.

Podanie należy składać do dziekanatu.

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych
i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych wszystkich pierwszego roku kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na wszystkich wydziałach następujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem
z oceną):

Lp.PrzedmiotLiczba wykładów, 

st. stac.

Liczba ECTSLimit miejsc 

w grupie

st. stac./

st. nst.

3. semestr
1.Podstawy bezpieczeństwa narodowego303110/25
2.Podstawy zarządzania i organizacji303110/25
3.Podstawy filozofii i logiki303110/25
4.Podstawy pedagogiki303110/25
5.Historia techniki303110/25
6.Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim)30330/15

Uchwała Senatu AMW nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowania programów studiów wyższych na kierunkach studiów realizowanych w Akademii Marynarki Wojennej, z późn. zm. (Uchwała Senatu AMW nr 18/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.)

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych odbywa się elektronicznie, po indywidualnym zalogowaniu na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Wybór zostanie udostępniony wyłącznie studentom uprawnionym.

Termin zapisów od 00:00 dnia 20 czerwca 2022 r. do 24:00 dnia 30 czerwca 2022 r.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani losowo do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy.

Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu. Studenci jednolitych studiów magisterskich również nie będą mogli wybierać przedmiotów, które już zrealizowali w danym semestrze.

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów
a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 15 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.

Skip to content