ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Zasadniczym celem Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego, będącego publikacją cykliczną, jest stworzenie dla szerokiego, interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego, zarówno środowiska naukowego jak również przedstawicieli podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską, możliwości wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych związanych z problematyką bezpieczeństwa morskiego.
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego jest ponadto próbą zwiększenia zainteresowania szerokiego grona decydentów oraz opinii publicznej poruszanymi zagadnieniami jak również swoistą promocją „Polski Morskiej”.
Podstawową formą wydawniczą Rocznika jest jego publikacja na stronie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w formie plików PDF. Począwszy od roku 2012, Rocznik publikowany jest w Internecie w cyklu kwartalnym. W klasycznej, drukowanej formie Rocznik ukazuje się raz do roku, jako zbiór wszystkich artykułów wydanych w poszczególnych kwartałach.

Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego wymaga od autorów złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.

Złożone w Redakcji Rocznika artykuły są poddawane ocenie formalnej przez redaktorów tematycznych, kwalifikowane do recenzji merytorycznej, a następnie recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którymi są osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Poniżej znajdziecie Państwo wytyczne redakcyjne dla Autorów zainteresowanych publikacją w Roczniku Bezpieczeństwa Morskiego oraz szczegółowe warunki przyjęcia i recenzowania artykułów.

Skip to content