Studia doktoranckie w dyscyplinie Nauk o Bezpieczeństwie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia doktoranckie kierowane są do osób, które pragną zdobywać wiedzę i poszerzać swoje naukowe zainteresowania.

Zakres wiedzy dla kandydatów na studia doktoranckie WDiOM w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie:

1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa – klasyfikacja i charakterystyka

2. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego

3. System bezpieczeństwa narodowego – pojęcie, funkcje i struktura

4. Siły Zbrojne RP jako element systemu obronności państwa

5. Przeznaczenie, zadania i struktura organizacyjna SZ RP

6. Podmioty bezpieczeństwa międzynarodowego

7. Zasady sztuki wojennej i walki zbrojnej

8. Współczesne operacje militarne – cel, istota, klasyfikacja i właściwości

9. Rola i zadania rodzajów Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa

10. Rola i zadania formacji bezpieczeństwa (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna i inne służby) w zapewnianiu bezpieczeństwa

11. Istota i charakter operacji reagowania kryzysowego

12. Koncepcja własnej rozprawy doktorskiej

Skip to content