na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
Cyberbezpieczeństwo
Analiza danych

Główny cel kształcenia studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie stanowi wyposażenie absolwentów w podstawową, nowoczesną i utylitarną wiedzę teoretyczną oraz oprzyrządowanie w umiejętności praktyczne, które stwarzają możliwość podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych służb, instytucji i urzędów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na stanowiskach specjalistów, analityków oraz operatorów systemów i sieci teleinformatycznych albo w sektorze prywatnym w przedsiębiorstwach realizujących usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Cel naukowy kształcenia studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej stanowi przekazanie niezbędnej, nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych absolwentom do pomyślnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach służbowych w organach administracji publicznej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w służbach, inspekcjach i straży oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i analizy danych oraz szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Misja dydaktyczna studiów pierwszego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie polega na przekazaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu: bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków w sieci, a także przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych, a także zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w systemie infrastruktury krytycznej, organizacji ochrony i zarządzanie informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa oraz audytowania, oceny ryzyka i prognozowania systemów informacyjnych w bezpieczeństwie. Studia pierwszego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie mają dostarczyć niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie: organizacji polityki bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzania ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania, zgodnością oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw, zarządzania bezpieczeństwem systemu IT w całym cyklu życia, bezpieczeństwa sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych, bezpieczeństwa fizycznego i regulacyjnego oraz social engeneering.

Studia prowadzone są na zasadach ogólnych, z możliwością wyboru fakultatywnych przedmiotów, zapewniających zdobycie fachowej i profesjonalnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego teleinformatycznego wymiaru. Program studiów obejmuje moduły kształcenia podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego, których realizacja zapewnia przygotowanie zawodowe studentów, a także przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej. Spośród przedmiotów fakultatywnych student wybiera co najmniej po jednym przedmiocie na 2 i 3 semestrze.

W module kształcenia podstawowego znajdują się następujące przedmioty:

ObowiązkoweFakultatywne
Język angielskiPodstawy ekonomii
Elementy statystykiPodstawy prawa
Ochrona własności intelektualnejWprowadzenie do psychologii
Wychowanie fizycznePodstawy socjologii
Teoria bezpieczeństwaPodstawy stosunków międzynarodowych
Nauka o państwiePodstawy bezpieczeństwa narodowego
Autoprezentacja osobistaPodstawy filozofii
Historia Polski – wybrane aspektyPodstawy logiki
AdministracjaHistoria techniki
 Podstawy zarządzania i organizacji

Zajęcia kierunkowe realizowane są na następujących przedmiotach:

 • Współczesne systemy polityczne,
 • E-learnig,
 • Podstawy informatyki,
 • Postawy prawne bezpieczeństwa,
 • Bezpieczeństwo morskie państwa,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Przestępczość internetowa,
 • Komputerowe prawo karne,
 • Elementy teorii podejmowania decyzji,
 • Architektura systemów i sieci komputerowych,
 • Bezpieczeństwo e-administracji,
 • Grafika komputerowa,
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Zarzadzanie infrastrukturą krytyczną państwa,
 • Ochrona dóbr osobistych w internecie,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Zwalczanie przestępczości,
 • Społeczeństwo informacyjne,
 • Aplikacje i usługi internetowe,
 • Bazy danych,
 • Wykorzystanie BSP w SIB,
 • Analiza danych.

W module kształcenia specjalistycznego wyróżniono następujące przedmioty:

CyberbezpieczeństwoAnaliza danych
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwaCyberbezpieczeństwo
Biały wywiadHurtownie danych
Informatyka śledczaPrzetwarzanie w chmurze obliczeniowej
Bezpieczeństwo systemów informatycznychPrognozowanie i symulacje
Inżynieria społecznaJęzyk SQL
Administracja systemami teleinformatycznymiAnaliza danych multimedialnych
Audyt systemów bezpieczeństwaAnaliza serwisów społecznościowych
Bezpieczeństwo wirtualizacjiJęzyk Python
Testy penetracyjneŚledcza analiza danych
Elementy kryptografiiSztuczna inteligencja w analizie danych
Praktyka programowaNarzędzia informatyczne do analizy danych
 Praktyka programowa

Kierunek studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z organizacją oraz zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacyjnego,  zarówno w administracji publicznej, na szczeblu administracji rządowej i samorządowej, jak i sektorze prywatnym, gdzie nieustannie wzrasta popyt na specjalistów ds. bezpieczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych czy projektantów zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, a także menadżerów i ekspertów działający  w obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem.
Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i wprowadzą Cię w tajniki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś! Jako absolwent tego kierunku będziesz wyposażony w zrozumienie jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemach bezpieczeństwa informacji. To jeszcze nie wszystko! Jako studentowi, zostanie Ci przekazana kompletna wiedza dotycząca tego w jaki sposób poprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Będziesz miał również podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego czy wyjaśnić konstytutywne atrybuty praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego.

Kadra dydaktyczna, prowadząca zajęcia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, została starannie dobrana i dzięki temu możemy szczycić się znakomitym zespołem wykładowców, w skład którego wchodzą zarówno nauczyciele z długoletnim stażem, a tym samym doświadczeniem akademickim, ale również praktycy posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe, co daje nam poczucie głębokiego przekonania, iż absolwenci kierunku stają się doskonale przygotowanymi specjalistami, wyposażonymi w kompetencje zawodowe, poszukiwane przez pracodawców. Warto podkreślić, że kierunek Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest ściśle skorelowany z obszarami badań naukowych kadry Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Baza dydaktyczna kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest niezwykle bogata
i otwiera przed studentami unikalne możliwości w zakresie rozwijania swoich zainteresowań, a także weryfikacji oraz utrwalenie zdobywanej wiedzy teoretycznej za pomocą nowoczesnych narzędzi wspierających proces dydaktyczny. Do dyspozycji studentów oddane zostały następujące laboratoria, symulatory oraz pracownie:

 1. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania i reagowania na ataki cybernetyczne;
 2. Zintegrowany Symulator Dowodzenia –  prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych na akwenach morskich i lądowych;
 3. Symulator „Łeba” – środowisko dowodzenia i prowadzenia działań na akwenach morskich;
 4. Symulator GSK (Generator Sytuacji Kryzysowych) – dedykowany do generowania i symulowania sytuacji kryzysowych oraz realizacja procesów związanych z ich opanowaniem;
 5. Laboratorium Analizy i Odzyskiwania Danych – zdobywanie praktycznych umiejętności w obszarze badania, analizy i odzyskiwania cyfrowych nośników danych oraz dowodowego materiału cyfrowego;
 6. Laboratorium Bezzałogowych Statków Powietrznych – Realizacja procesu kształcenia
  w obszarze budowy, obsługi, analizy danych oraz operowania technologiami bezzałogowymi  (planowane oddanie w roku  2021).

Bezpieczeństwo informacyjne oraz cyfrowe, stało się jednym z fundamentalnych obszarów wymagających ścisłego ukierunkowania działań edukacyjnych w zakresie transferu specjalistycznej wiedzy przyszłym ekspertom, zajmującym się tymi dziedzinami. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w aspekcie międzynarodowej współpracy Polski realizowanej w ramach takich organizacji jak UE, NATO, ONZ czy OBWE, w ramach której podejmowane są zmagania z rosnącą liczbą incydentów powodowanych nielegalną aktywnością w cyberprzestrzeni, prowadzącą do strat materialnych i wizerunkowych.
Potwierdzenie tej tezy, odnajdziemy w zatwierdzonej w dniu 12 maja 2020 nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która bardzo wyraźnie zaznacza i uwypukla kluczowe znaczenie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego, jako obszarów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Co za tym idzie, sektor państwowy i prywatny w obszarach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo informacyjne, rozpoczął dynamiczne działania w zakresie budowy struktur krajowego systemu cyberbezpieczeństwa otwartych na napływ dobrze wykształconych absolwentów kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie.
Absolwenci studiów na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie będą przygotowani do podjęcia pracy w sektorze prywatnym, a także w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na następujących stanowiskach: analityk oraz operator systemów i sieci teleinformatycznych, personel odpowiedzialny za organizację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz cyberbezpieczeństwem, audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Rynek pracy dla ekspertów cybersecurity

Nauka na studiach I stopnia odbywa się w formie stacjonarnej i trwa 6 semestrów (3 lata). Po ich ukończeniu uzyskuje się wykształcenie wyższe z dyplomem licencjata. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w strukturze roku akademickiego obejmującego 2 semestry (jesienny i letni), a każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu następnego roku kalendarzowego.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej