na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
Systemy informatyczne w administracji publicznej
Systemy geoinformacyjne

Głównym celem kształcenia studentów na studiach drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną, utylitarną i pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, stwarzające możliwość podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na stanowiskach analityków oraz operatorów systemów i sieci teleinformatycznych lub w sektorze prywatnym w przedsiębiorstwach realizujących usługi związane z cyberbezpieczeństwem.
Celem naukowym kształcenia studentów na studiach drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej jest przekazanie nowoczesnej, pogłębionej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych absolwentom do pomyślnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach służbowych w organach administracji publicznej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w służbach, inspekcjach i strażach oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i analizy danych oraz szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.
Misją dydaktyczną studiów drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest przekazanie pogłębionej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu: bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków w sieci, a także przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych, a także zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w systemie infrastruktury krytycznej, organizacji ochrony i zarządzanie informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa oraz audytowania, oceny ryzyka i prognozowania systemów informacyjnych w bezpieczeństwie.
Studia drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy zawodowej w zakresie: organizacji polityki bezpieczeństwa informacyjnego; zarządzania ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania, zgodnością oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw, zarządzania bezpieczeństwem systemu IT w całym cyklu życia, bezpieczeństwa sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych, bezpieczeństwa fizycznego i regulacyjnego oraz social engeneering.

Studia prowadzone są na zasadach ogólnych, z możliwością wyboru fakultatywnych przedmiotów, zapewniających zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego teleinformatycznego wymiaru. Program studiów obejmuje moduły kształcenia podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego, których realizacja zapewnia przygotowanie zawodowe studentów, a także przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej. Przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego skoncentrowane są w pierwszych 2 semestrach studiów, a przedmioty specjalistyczne realizowane są na ostatnich 2 semestrach studiów.

W module kształcenia podstawowego znajdują się następujące przedmioty:

obowiązkowe

fakultatywne

Język angielski

Podstawy ekonomii

Geografia bezpieczeństwa

Podstawy prawa

Historia bezpieczeństwa

Wprowadzenie do psychologii

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

Podstawy socjologii

Metodologia badań nad bezpieczeństwem

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (pol./ang.)

Podstawy stosunków międzynarodowych

Podstawy zarządzania i organizacji

Ochrona ludności i obrona cywilna

Podstawy filozofii

 

Podstawy logiki

 

Historia techniki

 

Zajęcia kierunkowe realizowane są na następujących przedmiotach:

 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Inżynieria systemów i projektowanie procesów,
 • Audyt i certyfikacja systemów informatycznych,
 • Ocena ryzyka i prognozowanie w bezpieczeństwie,
 • Zarządzanie projektem,
 • Komunikacja społeczna,
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania ISO/IEC 27001,
 • Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych.

W module kształcenia specjalistycznego wyróżniono następujące przedmioty:

Systemy informatyczne w administracji publicznej

Systemy geoinformacyjne

Ochrona danych osobowych

Systemy informacji przestrzennej

Oprogramowanie biurowe

Infrastruktura danych przestrzennych

Systemy wspomagania decyzji

Bazy danych w geoinformacji

Elektroniczny obieg dokumentów

Cyfrowe techniki kartograficzne

Telepraca

Techniki geowizualizacji

Cyberbezpieczeństwo

Analizy przestrzenne

GIS w administracji publicznej

Kosmiczne technologie bezpieczeństwa

Symulacja komputerowa

GIS w bezpieczeństwie

System GMDSS

Sztuczna inteligencja

Studia II stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie adresowane są do absolwentów szkół wyższych legitymujących się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z organizacją oraz zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacyjnego, zarówno w administracji publicznej, na szczeblu administracji rządowej i samorządowej, jak i sektorze prywatnym, gdzie nieustannie wzrasta popyt na specjalistów ds. bezpieczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych czy projektantów zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, a także menadżerów i ekspertów działający w obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem. Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i wprowadzą Cię w tajniki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś! Jako absolwent tego kierunku będziesz wyposażony w zrozumienie jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemach bezpieczeństwa informacji. To jeszcze nie wszystko! Jako studentowi, zostanie Ci przekazana kompletna wiedza dotycząca tego w jaki sposób poprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Będziesz miał również podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego czy wyjaśnić konstytutywne atrybuty praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego.
Kadra dydaktyczna, prowadząca zajęcia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, została starannie dobrana i dzięki temu możemy szczycić się znakomitym zespołem wykładowców, w skład którego wchodzą zarówno nauczyciele z długoletnim stażem, a tym samym doświadczeniem akademickim, ale również praktycy posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe, co daje nam poczucie głębokiego przekonania, iż absolwenci kierunku stają się doskonale przygotowanymi specjalistami, wyposażonymi w kompetencje zawodowe, poszukiwane przez pracodawców. Warto podkreślić, że kierunek Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest ściśle skorelowany z obszarami badań naukowych kadry Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Baza dydaktyczna kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest niezwykle bogata i otwiera przed studentami unikalne możliwości w zakresie rozwijania swoich zainteresowań, a także weryfikacji oraz utrwalenie zdobywanej wiedzy teoretycznej za pomocą nowoczesnych narzędzi wspierających proces dydaktyczny. Do dyspozycji studentów oddane zostały następujące laboratoria, symulatory oraz pracownie:

 1. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania i reagowania na ataki cybernetyczne;
 2. Zintegrowany Symulator Dowodzenia –  prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych na akwenach morskich i lądowych;
 3. Symulator „Łeba” – środowisko dowodzenia i prowadzenia działań na akwenach morskich;
 4. Symulator GSK (Generator Sytuacji Kryzysowych) – dedykowany do generowania i symulowania sytuacji kryzysowych oraz realizacja procesów związanych z ich opanowaniem;
 5. Laboratorium Analizy i Odzyskiwania Danych – zdobywanie praktycznych umiejętności w obszarze badania, analizy i odzyskiwania cyfrowych nośników danych oraz dowodowego materiału cyfrowego;
 6. Laboratorium Bezzałogowych Statków Powietrznych – Realizacja procesu kształcenia
  w obszarze budowy, obsługi, analizy danych oraz operowania technologiami bezzałogowymi  (planowane oddanie w roku  2021).

Bezpieczeństwo informacyjne oraz cyfrowe, stało się jednym z fundamentalnych obszarów wymagających ścisłego ukierunkowania działań edukacyjnych w zakresie transferu specjalistycznej wiedzy przyszłym ekspertom, zajmującym się tymi dziedzinami. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w aspekcie międzynarodowej współpracy Polski realizowanej w ramach takich organizacji jak UE, NATO, ONZ czy OBWE, w ramach której podejmowane są zmagania z rosnącą liczbą incydentów powodowanych nielegalną aktywnością w cyberprzestrzeni, prowadzącą do strat materialnych i wizerunkowych.
Potwierdzenie tej tezy, odnajdziemy w zatwierdzonej w dniu 12 maja 2020 nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która bardzo wyraźnie zaznacza i uwypukla kluczowe znaczenie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego, jako obszarów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Co za tym idzie, sektor państwowy i prywatny w obszarach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo informacyjne, rozpoczął dynamiczne działania w zakresie budowy struktur krajowego systemu cyberbezpieczeństwa otwartych na napływ dobrze wykształconych absolwentów kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie.
Absolwenci studiów na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie będą przygotowani do podjęcia pracy w sektorze prywatnym, a także w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na następujących stanowiskach: analityk oraz operator systemów i sieci teleinformatycznych, personel odpowiedzialny za organizację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz cyberbezpieczeństwem, audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Rynek pracy dla ekspertów cybersecurity

Nauka na studiach II stopnia odbywa się w formie stacjonarnej i trwa 4 semestry (2 lata). Po ich ukończeniu uzyskuje się wykształcenie wyższe z dyplomem magistra. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w strukturze roku akademickiego obejmującego 2 semestry (jesienny i letni), a każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu następnego roku kalendarzowego.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej