Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 2

Komunikat do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia wprowadziła w programach studiów zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż przyporządkowane do tych dziedzin, z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych pierwszego roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na wszystkich wydziałach następujące przedmioty (przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):

Lp.PrzedmiotLiczba wykładów,

st. stac.

Liczba ECTSLimit miejsc

w grupie

st. stac./

st. nst.

2. semestr 
1.Podstawy ekonomii302120/25
2.Podstawy prawa302120/25
3.Wprowadzenie do psychologii302120/25
4.Podstawy socjologii302120/25
5.Podstawy stosunków międzynarodowych302120/25
6.Podstawy stosunków międzynarodowych/ Foundations of International Relations
(przedmiot w języku angielskim)
30230/15

Uchwała Senatu AMW nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowania programów studiów wyższych na kierunkach studiów realizowanych w Akademii Marynarki Wojennej, z późn. zm. (Uchwała Senatu AMW nr 18/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.)

 

 

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych odbywa się elektronicznie, po indywidualnym zalogowaniu na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Wybór zostanie udostępniony wyłącznie studentom uprawnionym.

Termin zapisów określa się od godz. 00:00 dnia 10 stycznia 2022 r. do godz. 24:00 dnia 21 stycznia 2022 r.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani losowo do grup, w których niewypełniony został limit miejsc.

 

Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

 

Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy, w sześciu grupach przedmiotowych w semestrze letnim. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów.

W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu. Studenci jednolitych studiów magisterskich również nie będą mogli wybierać przedmiotów, które już zrealizowali w danym semestrze.

 

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów
a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 15 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.

Skip to content