na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym
na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

XVI. Edycja – październik 2021 – czerwiec 2022 r.

 1. Najbliższe zajęcia planowane na dzień 12-13.03.2022 r. zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym

 

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych Zarządzanie Logistyką w r.a. 2021/2022

 • 23-24.10.2021
 • 20-21.11.2021
 • 18-19.12.2021
 • 15-16.01-2022
 • 05-06.02.2022*
 • 19-20.02.2022*
  * w przypadku dużej liczebności grupy (powyżej 30 osób) zajęcia z przedmiotu informatyka w logistyce zostaną przeprowadzone w dwóch  podgrupach, każda w innym terminie. Natomiast dla całości grupy podstawowy termin to 05-06.02.2022 r.
 • czas trwania studiów: 2 semestry.
 • przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2021 r.
 • planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2022 r.
 • zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele.
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 24.09.2021 r.).
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy że Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Lista dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
 2. klauzula RODO (pobierz)
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

 1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
 2. przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;
 3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

1.  Jednorazowa – 3900 zł 
2.   Ratalnie: dwie raty po 1970 zł każda

Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia słuchaczom studiów podyplomowych zakwaterowania (zarówno bezpłatnego, jak i odpłatnego).

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Wojciech Sokołowski
e-mail: w.sokolowski@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 27 54

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68